Objav mestské lesy
Poprad

 

Článok 1: Úvodné ustanovenie

Tento štatút určuje pravidlá  súťaže s názvom „Poznávaj mestské lesy Poprad“ pre školy a občanov mesta Poprad.

Článok 2: Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je: podporiť záujem verejnosti o prírodné prostredie mestských lesov, jeho živú a neživú zložku, krásu a rozmanitosť prírody a histórie, podnietiť rôzne formy zaznamenávania zaujímavostí územia a napomôcť tak k vytvárania poznatkov o predmetnom území.

Článok 3: Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

1. Vyhlasovateľom súťaže sú Mestské lesy, s.r.o. Poprad.

2. Organizačným a odborným garantom súťaže je Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad.

 

Článok 4: Pravidlá súťaže

1. Súťaž je určená  predovšetkým žiakom základných a stredných škôl (ďalej len „škôl“) na území mesta Poprad a jeho obyvateľom s trvalým pobytom na území mesta,  ktorí sa do súťaže zaregistrujú na webovej stránke www.sutaz.lesypoprad.sk (ďalej len stránka) a tak potvrdia, že budú v období od 7.4. -  do 30. 9 2017 zaznamenávať nájdené prírodné zložky prostredia a budú ich prezentovať rôznou formou. Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy tvorené zo žiakov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže prihlásia spoločne.

2. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zaregistrovať iba 1x. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie týchto pravidiel.

3. Vyplnením prihlasovacieho formulára každý súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže.

4. Súťaž má dve poznávacie kategórie a to poznávanie druhov a vizuálne dielo.

 

a) Poznávanie druhov - poznávanie  nájdených prírodnín (druhov rastlín, živočíchov, nerastov) prostredníctvom fotoaparátu, telefónu, videokamery.

a.1. Poznávanie  nájdených prírodnín (druhov rastlín, živočíchov, nerastov) sa môže vykonávať výlučne prostredníctvom fotoaparátu, telefónu, videokamery a zaznamenávaním obrazových príspevkov  cez internetovú stránku do svojho konta.   Ku každému nájdenému druhu je potrebné napísať jeho meno slovenské , prípadne latinské a taktiež miesto  výskytu na mape.

a.2. Je zakázané akékoľvek zložky prírody  trhať , zbierať, ničiť,  usmrcovať.

a.3. Jednotlivé druhy sa obrazovo nasnímajú a pošlú prostredníctvom  formulára na stránke súťaže  alebo to vykonajú dodatočne . Miesto výskytu sa zaznamená posunutím ikony na  google mape a uložením príspevku.

a. 4. Jeden druh môže byť zaznamenaný len jeden krát.

a. 5. Vlastné územie Mestských lesov Poprad je zobrazené na webovej stránke súťaže ako lokalita Kvetnica a lokalita Velický les.

 

b) vizuálne dielo - umelecky zachytené prostredie mestských lesov (fotografia, video, výtvarná práca)

b.1. Poznávanie mestských lesov touto formou je zachytenie určitej časti  mestských lesov cez rôzne formy umeleckého  prejavu a to fotografia, film, výtvarná práca.

b.2. Tieto sa pošlú na webovú stránku www.sutaz.lesypoprad.sk cez svoje konto alebo sa  doručia na sídlo spoločnosti.

b.3. Maximálny počet vizuálnych diel je 10 ks pre všetky typy.

b.4. Maximálna veľkosť súboru môže byť 32 768 kB.

5.

Vyhodnocovanie  v prípade kategórie poznávanie druhov  bude 3 členná porota, menovaná organizátorom, kde sa bude hodnotiť počet nájdených druhov, ich správne pomenovanie a lokalizovanie.

Vyhodnocovanie v  prípade kategórie vizuálne dielo bude taktiež 3 členná súťažná porota, kde v prípade filmového spracovania sa bude hodnotiť kvalita spracovania záznamu, umelecky a obsahovo spracovaný záznam, pri fotografii a výtvarnej práce forma vyhotovenia a umelecká hodnota diela.  

 

Článok 5: Realizácia a termíny súťaže

5.1. Termín vyhlásenia súťaže je 7. apríl 2017.

5.2. Povinné údaje prihlasovacieho formulára  sú:

 

Súťažiaci jednotlivec

1. meno a priezvisko jednotlivca

2. email

3. vek

3. adresa

4. názov školy

 

Súťažiaci tím:

1. meno a priezvisko zodpovedného za tímovú  skupinu,

2. email

3. vek

4. adresa

5. škola

6. meno tímu

7. počet členov

8. mená členov tímu

 

5.3. Termín uzávierky súťaže je 30.9.2017.

5.4. Štatút súťaže je zverejnený na webovej stránke www.sutaz.lesypoprad.sk (v záložke štatút súťaže)

 

5.5. Termín a miesto konania slávnostného vyhodnotenia bude uverejnený na webovej stránke súťaže

 

Článok 6: Súťažné kategórie

1. Vyhodnocovať sa budú tri súťažné kategórie :

a) počet nájdených prírodnín (druhy rastlín, živočíchov, nerastov),

b) umelecky zachytené prostredie mestských lesov (fotografia, video, výtvarná práca),

c) škola  v ktorej sa zapojilo najviac súťažiacich (vyhodnocuje sa na základe počtu prihlásených žiakov z jednej školy).

2. V každej kategórii budú udelené tri ceny

 

Článok 7: Osobitné ustanovenia

Kontakty na súťažiacich a vedúcich tímov (e-mail, telefón) zverejnené nebudú a slúžia len pre potreby organizátora súťaže.

 

Článok 8: Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je schválený vyhlasovateľom súťaže.

2. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania.

Ing. Róbert Dula

riaditeľ Mestské Lesy, s. r. o. Poprad